Onderwijs

Maak doelmatige vaardigheden eigen

die helpen bij de doorontwikkeling

en het behoud van een veilige schoolomgeving

Training individuele coaching

Iedere professional kan binnen zijn functie en taakomschrijving op zeker moment klem komen te zitten in de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden. Het lukt je even niet om op relatief ontspannen wijze vorm te geven aan de gevraagde competenties. Je wordt je hiervan bewust omdat anderen je attenderen op je functioneren of door reflectie kom jezelf tot dit inzicht. Je realiseert je dat je even een steuntje in de rug nodig hebt. Individuele coaching biedt hierbij uitkomst.
Individuele coaching kan zich richten op management en leiderschapsontwikkeling, op competentieontwikkeling en op de ontwikkeling van de persoonlijke effectiviteit. De coachvraag van de professional is hierbij richtinggevend.

Aanleidingen die tot een coachvraag leiden kunnen zijn:

 • Je vindt het lastig om je staande te houden in het spanningsveld tussen enerzijds het managementteam en anderzijds de medewerkers.
 • Je hebt geen grip op je team, de samenwerking verloopt stroef
 • Je hebt het idee dat je niet aan verwachtingen kan voldoen
 • Je ervaart geen betrokkenheid bij je werkzaamheden
 • Je vraagt je af of deze functie wel bij je past
 • Je ervaart een slechte relatie met je naaste collega of leidinggevende
 • Je wordt opeens ongecontroleerd boos
 • Je slikt steeds meer en meer
 • Je blijft maar piekeren
 • Je ontloopt het contact met anderen
 • Je durft geen knopen door te hakken
 • Je ontloopt de confrontatie met anderen
 • Je blijft twijfelen over beslissingen
 • Je raakt voortdurend in conflicten verzeild met anderen
 • Je loopt op je tenen en komt doodvermoeid thuis

Coachen richt zich op het vergroten van de autonomie van de professional. Je bent als professional meester over je eigen handelen en hebt zelf de antwoorden om belemmeringen op te lossen.

Tijdens het coachtraject wordt je als professional bewust van denk- en gedragspatronen die belemmerend werken bij jouw functioneren. Je  ontwikkelt nieuwe en effectievere gedachten en opvattingen die meer innerlijke rust, energie en kracht geven. Je wordt op basis van gelijkwaardigheid en vanuit een veilige omgeving uitgedaagd om vanuit een positieve grondhouding gedragsveranderingen door te voeren, die aansluiten bij je eigen mogelijkheden en talenten. De ontwikkeling van gedragsveranderingen sluit aan bij de visie van de organisatie en bij jouw competentieprofiel.

Het coachtraject heeft een tijdelijk karakter en eindigt als je als professional zelfstandig en ontspannen  kan functioneren binnen jouw taak- en functieomschrijving, in samenwerking met anderen.

In een intakegesprek wordt de coachvraag geanalyseerd en zal er een concreet resultaat en een plan van aanpak worden geformuleerd. De coach zal zijn werkwijze toelichten en de wijze van rapportage wordt vastgelegd. In deze fase is het van belang dat er een klik ontstaat tussen de coach en de professional. Zowel de opdrachtgever, de professional en de coach kunnen beslissen om het coachtraject niet voort te zetten.

Bij voortzetting van het coachtraject worden er gemiddeld 6 coachbijeenkomsten en een evaluatiegesprek gepland.
Na iedere bijeenkomst wordt een opdracht geformuleerd waarmee je als professional in de werksituatie aan de slag zal gaan. De opdrachten vormen de input voor de volgende bijeenkomst. De professional houdt m.b.t. zijn ontwikkelingen een logboek bij.

De coach is Geerard Baart en zal het coachtraject verzorgen. Zijn uitgangspunt voor coachen is: de coach dient slechts als katalysator bij het ontwikkelingsproces van de professional.
Op basis van gelijkwaardigheid zal ik aansluiting zoeken bij de professional en middels transparantie mijn arsenaal aan vaardigheden inzetten ten dienste van de coachvraag. Door resultaatgericht te werken wil ik het ontwikkelingsproces bevorderen en mezelf overbodig maken.

Hij gebruik afhankelijk van de persoonlijke situatie verschillende technieken, theoretische denkkaders en werkvormen:

 • Functionele analyse van de situatie
 • Inzoomen op behoeften, gedachten, gevoelens en gedragingen
 • Rationeel Emotieve Analyse
 • Elementen van NLP en TA
 • Met mededogen confronteren
 • Provocatief coachen
 • Kernkwaliteiten en valkuilen
 • Humor
 • Associatieve technieken
 • Metaforen
 • Theoretische uiteenzettingen
 • Lichaamsgerichte oefeningen
 • Praktijksimulatie
 • Praktijkopdrachten
 • Het socratisch gespreksmodel
 • Roos van Leary
 • Mindmappen
 • 360 graden Feedback
 • Visualisatie

Plaats: De coachbijeenkomsten kunnen zowel bij de organisatie, een locatie ‘halverwege’, als op de werklocatie van de coach plaatsvinden.
Voor bijeenkomsten op de werkplak van de professional of ‘halverwege’ is de organisatie verantwoordelijk voor het regelen van een passende gespreksruimte met flip-over.