Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Omgaan met onbegrepen gedrag in de ouderenzorg/dementie

Boos zijn in een verwarde wereld

Mensen met dementie doen dingen die op het eerste gezicht onbegrijpelijk zijn. Dit zogenoemde onbegrepen gedrag komt heel vaak voor. Zo’n tachtig tot negentig procent van de mensen met dementie vertoont vroeg of laat ander (problematisch) gedrag. Onbegrepen gedrag is al het gedrag van iemand met dementie dat door die persoon zelf en/of zijn omgeving moeilijk te hanteren is. Het kan gaan over klagen, repetitief gedrag, (nachtelijke) onrust, loopdwang, snel(ler) boos, argwanend, apathisch en agressief gedrag. Om goed met dit gedrag om te gaan, is het belangrijk het te begrijpen. Pas als je de oorzaak van het gedrag achterhaalt, kun je de juiste aanpak of behandeling kiezen.

In deze training leert de medewerker onbegrepen gedrag te begrijpen en ermee om te gaan. We gebruiken hierbij de vijf categorieën gedragsproblemen van de Vereniging voor specialisten ouderengeneeskunde:

 • Psychotisch gedrag (wanen en hallucinaties)

 • Depressief gedrag (lusteloos)

 • Angstig gedrag

 • Geagiteerd gedrag (rusteloos, prikkelbaar, agressief, roepen, nachtelijke onrust en seksueel ontremd)

 • Apathisch gedrag (geen initiatief, passief)

 

Resultaat

 • Kan betekenis geven aan angstig en geagiteerd gedrag in de diverse stadia van dementie.
 • Kan in de diverse stadia van dementie methodisch (non)verbale interventietechnieken toepassen bij boos en agressief gedrag.
 • Communiceert en handelt de-escalerend met de interventies: ombuigen-begrenzen-negeren-meewerken en weggaan.
 • Kan de ‘contactcirkel’-methodiek toepassen.
 • Kan de eigen stress hanteren.
Vanaf 1 dag
Maximaal 10 deelnemers
Incompany training

In deze training gebruiken wij de OOBA-cyclus als basis voor professioneel werken. De medewerker leert hierbij oplettend te observeren en oog te hebben voor signalen van emotioneel en agressief gedrag. Door een bewuste analyse te maken van het gedrag kan de medewerker een weloverwogen besluit nemen over welke interventie in de betreffende context het meest van toepassing is. De veiligheid en autonomie voor alle betrokkenen is hierbij het uitgangspunt.

In de training zetten wij kennisclips, filmmateriaal en activerende werkvormen in. Met praktijksimulaties (met een trainingsacteur) oefenen de deelnemers in het hanteren van emoties en agressief gedrag. Tijdens de oefensituaties dagen wij de professional uit om zijn vaardigheden te verkennen en te vergroten. Deze werkwijze heeft het hoogste rendement voor de toepassing en borging van het geleerde in de praktijk. Voor de toepassing in de praktijk formuleert de medewerker aandachtspunten en een plan van aanpak.
 

Vrijheidsbeperkende maatregel

Sinds 1 januari 2020 gelden de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz), voorheen BOPZ. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is dat onvrijwillige zorg daarbij niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan. Gevaarlijke situaties moeten zoveel mogelijk met vrijwillige zorg worden opgelost, ook bij ernstig probleemgedrag.
 

Intake

In een persoonlijk gesprek (face to face) bepalen wij samen me de opdrachtgever en representant van het getrainde team de leerdoelen en bespreken wij het verloop van het leertraject.

Facultatief kunnen wij de deelnemers per mail digitaal een persoonlijk intake voor aanvang van de training zenden, die aansluiten op de persoonlijke werksituatie en ervaringen van de desbetreffende deelnemer.

Accreditatie & studiepunten

Voor deze training/workshop bestaat er een mogelijkheid (indien vooraf aangegeven) om accreditatie aan te vragen bij:

SKJ: Aantal te behalen punten is 1 punt per contactuur en kunnen gratis geregistreerd worden.

V&VN:

 • Voor Verzorgenden en Verpleegkundigen ad. € 185,00 per groep
 • Voor Artsen (GAIA) € 365,00 ad. per groep
 • Voor Specialistisch verpleegkundige ad. € 185,00 per groep

Aantal te behalen punten is, 1 punt per contactuur.

ADAP: Kwaliteitsregister Paramedici

 • Diëtisten
 • Ergotherapeuten
 • Huidtherapeuten
 • Logopedisten
 • MBB'ers
 • Oefentherapeuten
 • Optometristen
 • Orthoptisten
 • Podotherapeuten

Ad. € 204,- per aanvraag.  Bij meerdere beroepsgroepen € 51,- extra per beroepsgroep.

Groepsgrootte

Maximaal 10 personen

Afronding

Na de training ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Voor medewerkers die in contact komen met mensen met dementie.