Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Humane begeleidingsvaardigheden (HBV)

Krijg er vat op 

In instellingen met zorgvragers waarbij een ‘middel of maatregel’ kan worden toegepast om tijdelijke noodsituaties te overbruggen, ontstaan soms moeilijk begeleidbare situaties. Als een zorgvrager de controle over zichzelf verliest, kan deze voor zichzelf en/of de omgeving een gevaar vormen. In deze training leert de medewerker hoe hier op een humane en effectieve manier mee om te gaan. De training Humane begeleidingsvaardigheden zijn gebaseerd op de instinctieve menselijke verdedigingsreacties.

Onderzoek (P.G. Renden e.a., 2015) laat zien dat de klassieke fysieke agressietrainingen niet optimaal bruikbaar zijn in de praktijk. Fysieke vaardigheden worden namelijk vaak niet gebruikt zoals aangeleerd. Veel van die technieken komen uit de vechtsport (vooral karate en jiujitsu). Deze zijn in de gecontroleerde, afgebakende setting van een vechtsport goed toe te passen, maar in de zorgpraktijk (waarin voor de agressieve zorgvrager geen spelregels gelden) ligt dit veel moeilijker. Daar komt bij dat de zorgmedewerkers nauwelijks de mogelijkheid hebben om deze vaardigheden goed te trainen. Hierdoor is het aannemelijk dat medewerkers deze vaardigheden niet automatisch op de juiste manier uitvoeren.

Kudding & Partners heeft een vertaling gemaakt van het instinctieve menselijke verdedigingssysteem naar de zorg. In de fysieke training benadrukken wij het belang van in contact gaan met de zorgvrager en van humaan optreden.
 

Resultaat

 • Handelt volgens het veiligheidsprotocol van de organisatie.
 • Kan zo nodig een persoon vorderen.
 • Kan zo nodig een persoon aanhouden.
 • Is op de hoogte van het juridisch kader.
 • Kan verbale en fysieke de-escalatievaardigheden toepassen.
 • Kan op een humane manier met drie collega’s (m/v) een zorgvrager in ‘holding’ brengen.
 • Kan een zorgvrager rustig en beheerst begeleiden naar een andere ruimte.
Vanaf 1 dagdeel
Minimaal 5 maximaal 10
Incompany training

In deze training leert de medewerker om gedrag dat mogelijk tot escalatie leidt te signaleren. Bij een alarmmelding in de praktijk weet de medewerker welke stappen te zetten en, zo nodig, hoe op te schalen. We gaan uitvoerig in op de rol van woordvoerder. De medewerker leert vanuit deze rol de zorgvrager aan te spreken volgens de Presentietheorie. De medewerker leert om in uitzonderlijke praktijksituaties een ‘holding’ toe te passen. De deelnemers oefenen om (alleen of samen met collega’s) een zorgvrager die een gevaar is voor zichzelf of de omgeving, op een humane manier in ‘holding’ te brengen en na herstel naar een veilige plek te begeleiden. Door praktijksituaties te bekijken, observeren de deelnemers het stressmanagement van de zorgvrager. Ook reflecteren ze op hun eigen manier van stressmanagement en handelen. De training eindigt met een praktijksimulatie, waarin de deelnemers de vaardigheden zo realistisch mogelijk trainen. Deze werkwijze heeft het hoogste rendement voor de toepassing en borging van het geleerde in de praktijk.

Vrijheidsbeperkende maatregel

Sinds 1 januari 2020 gelden de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz), voorheen BOPZ. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is dat onvrijwillige zorg daarbij niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan. Gevaarlijke situaties moeten zoveel mogelijk met vrijwillige zorg worden opgelost, ook bij ernstig probleemgedrag.
 

Intake

In een persoonlijk gesprek (face to face) bepalen wij samen me de opdrachtgever en representant van het getrainde team de leerdoelen en bespreken wij het verloop van het leertraject.

Facultatief kunnen wij de deelnemers per mail digitaal een persoonlijk intake voor aanvang van de training zenden, die aansluiten op de persoonlijke werksituatie en ervaringen van de desbetreffende deelnemer.

Accreditatie & studiepunten

Voor deze training/workshop bestaat er een mogelijkheid (indien vooraf aangegeven) om accreditatie aan te vragen bij:

SKJ: Aantal te behalen punten is 1 punt per contactuur en kunnen gratis geregistreerd worden.

V&VN:

 • Voor Verzorgenden en Verpleegkundigen ad. € 185,00 per groep
 • Voor Artsen (GAIA) € 365,00 ad. per groep
 • Voor Specialistisch verpleegkundige ad. € 185,00 per groep

Aantal te behalen punten is, 1 punt per contactuur.

ADAP: Kwaliteitsregister Paramedici

 • Diëtisten
 • Ergotherapeuten
 • Huidtherapeuten
 • Logopedisten
 • MBB'ers
 • Oefentherapeuten
 • Optometristen
 • Orthoptisten
 • Podotherapeuten

Ad. € 204,- per aanvraag.  Bij meerdere beroepsgroepen € 51,- extra per beroepsgroep.

Groepsgrootte

minimaal 5 maximaal 12 deelnemers

Afronding

Na de training ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Voor medewerkers van instellingen waar een 'middel of maatregel' mag worden toegepast bij cliënten en die in gevaarlijke situaties soms fysiek moeten ingrijpen om een time-out in te zetten.